Yuan Ze University, Taoyuan City / Taiwan

YUAN1 YUAN2 YUAN3
Address and Coordination
Postal Address: Yuan Ze University, 135 Yuan-Tung Road, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan 32003
Website:
http://www.yzu.edu.tw

NIBES-Coordinators:
Chic-Ping Chen, Deputy Director MBA, College of Management
Phone: + 886-3-4638800 ext. 6307
E-mail:
lolachen@saturn.yzu.edu.tw

Jonathan Chien-Te Ho, Dean College of Management
E-mail: jch@saturn.yzu.edu.tw